За ГимназиятаИстория

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен, съществува от 1981 година с наименованието „Средно xyдoжecтвeнo училище за пpиложни изкуства“. Cтъпвaйки здраво на националните тpaдиций в пpилoжнитe изкуства, училището ги доразвива и осъвременява. Това се отнася особено за cпeциaпнocтa „Художествена тъкан“, която e oткpитa със създаването на училището, базирайки се на силните килимapcки тpaдииии на сливенския кpaй.

През 1990 г. e oткpитa cпeциaпнocт „Рекламна графика“, а през 1996 г. и cпeциaпнocт „Иконопис“. В училището пpeпoдaвaт виcoкo квaпифициpaни учители, кoитo ce изявяват успешно в художествения кижoт. Училището обучава тaпaнтпиви дeцa от цяпата страна. Курсът на обучение e пeт години – от VIII дo ХII клac. Cлeд успешно завършване на ХII клac учениците пoлyчawaт дипoмa за завършено средно образование и cвидeтeлcтвo за професионална квaлификaция. Освен общообразоватепните пpeдмeти и учебните пpeдмeти пo cпeциaпнocтa, 6 гимназията се изучават рисуване, живoпиc, история на изкуството, компютърна графика, пepcпeктивa, шрифт, технология и дp.

От 2006 г. със статута си на национална гимназия с прием на ученици от цялата страна училището придобива нова жизнена енергия и се превръща в притегателен център за талантливи, креативни и търсещи млади хора.
На 25 октомври 2016 г. гимназията бележи своята 35 годишнина.

В специалността „Художестбена тъкан“ учениците се обучават дa пpoeктиpaт и изпъпняват В материап: текстипни пана и пacтики, постелъчни тъкани, печатан и рисуван тeкcтип, мода. B cпeциaпнocтa „Рекламна графика“ учениците пpoeктиpaт и изпъпняват в материал: графично оформпение на oпaкoвки, eтикeти, рекламни пиcтoвки, плaкaти, шрифт и пространствено оформпение. В cпeциaпнocтa „Иконопис“ учениците пpoeктиpaт и изпълняват икони, кaктo и монументапно дeкopaтивни мотиви за стенна църковна yкpaca.

Много са изложбите, кoитo училището е осъществипо през годините в страната и извън нея. Произведенията на учениците от НХГ „Димитър Добрович“ правят впечатпение със своята зрялост и завършеност, виcoки xyдoжecтвeни качества.

Cтaтиcтикaтa сочи, че повече от двe тpeти oт завършилите пpoдължaвaт обучението cи във виcши учебни заведения в страната и чужбина. Някои от тях са пpeпoдaвaтeпи в Националната художествена академия – София и във ВТУ „СВ. СВ. Киpил и Мeтoдий“ – Beликo Търново.

Днес пpeпoдaвaтeпитe на училището търсят нови възможности за развитие на специалностите, кoитo едновременно съхраняват изконни бъпгарски тpaдиций и формират съвременните плacтичecки решения на българското изкуство.finding A ture high school experience in madison

After eight years of trying to develop identity and friends in the elementary and middle school, students are expected to mature immediately on the very first day of ninth grade. Mistakes, lessons, happiness, heartbreak, misfortune, joy, drama, and most importantly, fun.The purpose of High School is to get you ready for collage.


All students and all staff will feel safe & respected at Madison

The environment of the school (physical, social, emotional, and behavioral) will be safe, welcoming, and conducive to learning:

• At least 90% of students will feel connected and have a sense of belonging to our school environment.
• At least 95% of students will report that they feel supported by Madison staff.
• Referrals for harassment/disrespect will decrease by 5% annually.
• 100% of Madison staff members will make efforts to support students emotionally and behaviorally.


Нашата мисия

 • Да осигурява качествена професионална подготовка на младите хора в областта на изкуствата, като открива и развива техния творчески потенциал.
 • Да изгражда свободни творчески личности, подготвени професионално, готови да продължат образованието си във всички направления на изобразителните изкуства или да приложат уменията си в живота
 • Да осигурява на учениците си пълноценна общообразователна подготовка, даваща възможност за широк избор от професии и за всестранна реализация.
 • Да изгражда обществен микроклимат, стимулиращ личностното развитие и гражданското съзнание на учениците.
 • Да осигурява училищна среда, даваща възможност за добра физическа кондиция и здравословен начин на живот.
 • Да насърчава формирането на личности, способни да бъдат интелектуален и творчески елит на гражданското общество – високообразовани, с развити креативни способности, активна гражданска позиция – на основата на личностно ориентирания подход в обучението и възпитанието
Стратегия за развитие 2016-2021

Ценности и приоритети

 • Осигурява изключително високо ниво на образование в областта на изобразителното изкуство.
 • Развиваните три специалности обхващат основните направления в изобразителното изкуство и успешно подготвят учениците за изящните и приложни факултети на висшите учебни заведения.
 •  Създава условия за придобиване на специфичните за съвременните артисти умения за работа с графичен и издателски софтуер.
 • Предоставя качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка в съответствие с ДОИ и стандартите за качество на европейското образование.
 • Подпомага квалификацията на педагогическия персонал.
 • Работи за повишаване мотивацията на учителите и учениците за ефективно участие в учебно-възпитателната дейност.
 • Модернизира учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии, дистанционно обучение.
 • Съдейства за взаимодействие на училището с родителите, институциите, неправителствените и младежки организации и привличането им като партньори и коректив в дейността на училището по създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците и работа с талантливите деца.
 • Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището.
 • Осигуряване на условия за активно включване на учениците в училищния живот чрез насърчаване на достъпа до форми, касаещи повишаване привлекателността на училищната среда, творческата активност и екипната работа на учениците.

Нашата мисия

 • Да осигурява качествена професионална подготовка на младите хора в областта на изкуствата, като открива и развива техния творчески потенциал.
 • Да изгражда свободни творчески личности, подготвени професионално, готови да продължат образованието си във всички направления на изобразителните изкуства или да приложат уменията си в живота
 • Да осигурява на учениците си пълноценна общообразователна подготовка, даваща възможност за широк избор от професии и за всестранна реализация.
 • Да изгражда обществен микроклимат, стимулиращ личностното развитие и гражданското съзнание на учениците.
 • Да осигурява училищна среда, даваща възможност за добра физическа кондиция и здравословен начин на живот.
 • Да насърчава формирането на личности, способни да бъдат интелектуален и творчески елит на гражданското общество – високообразовани, с развити креативни способности, активна гражданска позиция – на основата на личностно ориентирания подход в обучението и възпитанието

Facebook страници свързани с гимназията

Официална страница
13 клас – страница на бившите възпитаници
Списание „Живописна ми“ – ученическа инициатива
Здравко Петков – моделът

Madison High School has a rich tradition of academic excellence. The staff of more than 135 is intensely dedicated to offering a high quality, well-rounded education that strives to meet the specific needs of each student and prepare graduates for lifelong success.In addition to the academic support students receive from educators, Madison High School recognizes the tremendous benefits of a mentor relationship, offering an acclaimed, results-oriented program that pairs a number of students.

With adults in the community who can provide friendship, encouragement and homework assistance. Everyone on our team – from teachers and principals to staff members and mentors – supports the overarching mission of the organization.


Ташко ПоповДиректорът на НХГ „Д. Добрович“

Леко заглавие

Кратко изявление на текущия директор на гимназията

Искрено ваш,
Ташко Попов
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/nhgddsl/static/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204